vrijdag 11 januari 2013

hasanaat

We bepalen zelf hoeveel hasanaat wij op een dag willen verdienen. Vergis je niet, één hasanah is zelfs niet te vergelijken met één miljard euro. Wij zullen elke hasanah hard nodig hebben, die onze weegschaal aan de rechterkant vult. Het is heel simpel en we worden er in shaa Allah zwaar voor beloond: dhikr (Allah gedenken) is een prachtige vorm van aanbidding en het is alsof je sadaqa geeft! Hieronder zie je de woorden die je kunt zeggen met zijn betekenis en beloning! Moge Allah ons allen vaak aan Hem laten gedenken en smeken dat hij een plaats in Jannat-al Firdaus voor ons gereed heeft gemaakt.  SubhaanAllah - (Glorieus is Allah) - 100 keer  Beloning: 1000 hasanaat erbij of 1000 zonden worden weggewist. SubhaanAllah wa bihamdih (Glorieus is Allah en alle lofprijzingen komen Hem toe) –  100 keer. Beloning: zonden worden vergeven, ook al zijn deze zo veel als het schuim van de zee. SubhaanAllahi l-adhiem wa bihamdih (Glorieus is Allah de Almachtige en alle lofprijzingen komen Hem toe) – 100 keer in ochtend en 100 keer in avond. Beloning: niemand zal op de Dag der Opstanding met betere werken komen dan de uitspreker hiervan, behalve wanneer iemand hetzelfde deed of zelfs meer. SubhaanAllahi l-adhiem wa bihamdih (Glorieus is Allah de Almachtige en alle lofprijzingen komen Hem toe) – Per keer  Beloning: een boom wordt in het Paradijs geplant.  SubhaanAllah wa bihamdih wa subhaanAllahi l-adhiem (Glorieus is Allah en Alle lof zij Hem en Glorieus is Allah de Almachtige) – Per keer Beloning: Deze twee uitspraken zijn licht voor de tong, maar wegen zwaar op de weegschaal (op de Dag des Oordeels) en zijn het meest geliefd bij de Barmhartige. Al-hamdoelillah (Alle lofprijzingen komen Allah toe) – Per keer. Beloning: het vult de schaal. SubhaanAllah Wa l-hamdoelillah (Glorieus is Allah en alle lofprijzingen komen Allah toe) – Per keer Beloning: vult wat er tussen de hemelen en de aarde is. SubhaanAllah, wa l-hamdoelillah, wa laa ilaaha illallah, wa allahoe akbar(Glorieus is Allah en alle lofprijzingen komen Allah toe, er is geen God dan Allah en Allah is de Grootste) – Per keer Beloning: de vier meest geliefde woorden bij Allah en ook bij de Profeet (sws). Geliefder dan alles waar de zon over schijnt. En er weegt niets zwaarder in de weegschaal dan deze woorden. SubhaanAllah, wa-l hamdoelillah, wallahoe akbar , laa ilaaha illallah, wahdahoe laa sharieka lah, lahoe-l moelkoe wa lahoe-l hamd, wa hoewa cala koelli shay-in qadier (Glorieus is Allah, alle lofprijzingen komen Allah toe, Allah is de Grootste, er is geen God dan Allah, Hij is de Enige, Hij heeft geen deelgenoot, aan Hem behoort de Heerschappij en alle lof komt Hem toe en Hij is over alle zaken Almachtig) - Na ieder gebed 33 keer de eerste drie zinnen en daarna eenmalig de laatste zin vanaf ‘laa ilaaha illallah’. Beloning: De zonden van degenen die deze woorden na ieder gebed uitspreekt, zullen vergeven worden, ook al zijn deze zo veel als het schuim in de zee. SubhaanAllah, wa-l hamdoelillah, wallahoe akbar, wa laa ilaaha illallah –  100 keer. Beloning: honderd keren SubhaanAllah (tasbih) is alsof de uitspreker ervan honderd slaven bevrijd heeft. Honderd keren Al-hamdoelillah (tahmid) is alsof er honderd paarden in liefdadigheid worden weggegeven. Honderd keren Allahoe akbar (takbir) is gelijk aan honderd offers. En honderd keer laa ilaaha illallah (tahleel) vult hetgeen tussen hemel en aarde op. Al-hamdoelillah en laa ilaaha illallah – Per keer. Beloning: de beste smeekbede en de beste gedenking. Laa hawla wa laa quwwata illaa billah (Er is geen macht noch kracht behalve van Allah) – Per keer. Beloning: Een schat in het Paradijs. Laa ilaaha illallahoe wahdahoe laa sharieka lah, lahoe-l moelkoe wa lahu-hamd wa hoewa ala kulli shay-in qadier – 10 keer. Beloning: beloning is gelijk aan de beloning van degene die vier slaven van de nakomelingen van Profeet Ismail (as) bevrijd heeft. Laa ilaaha illallahoe wahdahoe laa sharieka lah, lahoe-l moelkoe wa lahoe-l hamd wa hoewa ala kulli shay-in qadier - 100 keer Beloning: gelijk aan het vrijkopen van tien slaven, honderd goede daden worden opgeschreven en honderd slechte daden worden uitgewist en het is een bescherming tegen de Shaytaan tot de avond. SubhaanAllah! Kijk hoe barmhartig Allah cazza wa djal is! We kunnen zoveel sparen als we willen.

donderdag 27 december 2012

Salaam oe alaikoem,
Het is makkelijk om jezelf een moslim te noemen maar dat wil nog niet zeggen dat je je volledig overgeeft aan de Islam. Om je volledig over te geven aan de Islam zijn er 6 basiselementen waarin je moet geloven:

1. De Eenheid van God 
2. De Profeten 
3. De Boeken
4. De Engelen 
5. De Dag des Oordeels 
6. De Voorbeschikking


1. De Eenheid van God

Onder het geloven in de eenheid van Allah verstaat men, dat er maar één God is en dat er niemand is zoals Hij. Hij heeft geen deelgenoot; Hij verwekt niet en is ook niet verwekt; Hij is ondeelbaar in persoon; Hij is eeuwig; Hij is oneindig; Hij heeft noch begin noch einde; Hij is de Almachtige, de Alwetende, de Alrechtvaardige. Hij heeft de hele wereld lief. Hij is de Schutspatroon, de Gids, de Helper, de Genadige, de Barmhartige, enzovoort.

Allah is overal. Allah kent alle handelingen die men op aarde doet, zowel de goede als de slechte. Allah kent zelfs de geheime gedachten van mensen.

Allah heeft de wereld en iedereen daarop geschapen. Hij bemint en koestert ons allen. Hij zal ons in de hemel belonen voor al onze goede daden, en ons in de hel straffen voor al onze slechte daden.

Wij kunnen de liefde van Allah verwerven, door volledige onderwerping aan Zijn wil en gehoorzaamheid aan Zijn geboden.

Wij kunnen de wil en de geboden van Allah kennen uit de heilige koran en uit de overleveringen van onze Profeet Mohammed 


2. De Profeten

De Islam vereist geloof in alle profeten zonder onderscheidt, van Adam, Noah , Abraham , Ismael , Isaak , Jakob , Mozes en Jezus tot Mohammed (vrede zij met het allen)

Mohammed is, gezonden door Allah, zoals Allah zegt in de Koran:

Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen maar hij is de boodschapper van Allah en het zegel (laatste) der profeten. Allah is omtrent alle dingen wetend". (Surah 33 : Ayah 40)

We beschouwen alle profeten als hemelse leraren, die kwamen om de mensheid te bekeren en te leiden naar Allah. Een moslim moet na het bezigen van een naam van een profeet , het doen volgen met de lofuiting; "Aleihi-assalam" (a.s.) of bij de Profeet Mohammed met "Vrede zij met hem" of "Sallalahu 'alaihi wasalam" ( )

Zoals we geloven in alle profeten, geloven we ook dat alle religies van uit de Waarheid ontsprongen zijn. Maar door de tijd heen zijn ze vermengd met menselijke uitvindingen en verzinsels.Bovendien waren de meeste van deze leerstellingen plaats en tijdgebonden, waaraan later universele waarden werden toegevoegd. Wij geloven dat de Koran al deze en aanvullende leerstellingen bevat die permanent en universele waarden bezitten en die bedoeld zijn voor alle naties.


3. De Boeken

Onder het geloven in de boeken van Allah wordt verstaan, dat Allah geboden en godsdienstige gedragsregels aan verscheidene profeten heeft geopenbaard, in verschillende perioden van de geschiedenis, om de mensheid te leiden. De godsdienstige boeken van Allah zijn vier in getal:

De Tauraat (de Torah)

De Zabur (De Psalmen)

De Injil (Het Evangelie)

De Koran
De Tauraat werd geopenbaard aan de profeet Mozes, de Zabur aan de profeet David, de Injil aan de profeet Jezus en de Koran aan de profeet Mohammed . De Tauraat, de Zabur en de Injil bestaan niet meer in hun oorspronkelijke vorm. De tegenwoordige uitgaven zijn slechts bewerkingen uit latere tijden.

Moslims volgen de heilige koran. De voorafgegane geboden en godsdienstige gedragsregels zijn er ook in opgenomen. De verzen ervan werden door Allah aan de profeet Mohammed ingegeven en geopenbaard via de engel Jibrail (Gabriël). Deze verzen zijn nog steeds in hun oorspronkelijke vorm bewaard gebleven in de Arabische taal. En Allah garandeert ons dat Hij de koran zal beschermen:

Waarlijk Wij: Wij zijn het die de Maning (Qur'aan) hebben nedergezonden en voorzeker Wij zijn die het zullen beschermen (tegen vervalsing en verdraaiing) (Surah 15 : Ayah 9)

De verzen van de heilige koran werden niet op één en dezelfde tijd aan de profeet Mohammed geopenbaard. Ze werden ofwel afzonderlijk, ofwel in gedeelten aan hem geopenbaard tijdens de laatste 23 jaren van zijn leven. Ze werden opgeschreven zoals hij ze uitsprak en onder zijn leiding gerangschikt gedurende zijn leven.

De heilige koran leert moslims om Allah te aanbidden, Hem alleen, om Zijn bevelen te gehoorzamen, die daarin staan, om de leerstellingen en voorbeelden die de profeet Mohammed heeft opgesteld, te volgen, om goed te doen jegens anderen, vooral jegens ouders en familie, om eerlijk en waarheidlievend te zijn. De heilige koran geeft een volledig gedragspatroon voor een juiste levenswijze.


4. De Engelen

Engelen zijn geestelijke schepselen van Allah, die altijd gehoorzamen aan Zijn wil en gebod. Ze zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk. Ze hebben geen ouders, noch echtgenoten, noch zonen of dochters. Ze hebben geen stoffelijke lichamen, maar kunnen iedere vorm aannemen die ze willen. Engelen eten en drinken niet zoals menselijke wezens. Ze slapen ook niet. Moslims geloven dat engelen uit zuiver licht zijn geschapen.

De engel Jibrail (Gabriel) werd door Allah gestuurd om de heilige boodschap over te brengen aan de uitverkorenen op aarde. Deze uitverkorenen (boodschappers en profeten) zijn in alle tijdperken en in alle klimaten voorgekomen. Jibrail gaf alle openbaringen van Allah door aan de profeet Mohammed .

De belangrijkste eigenschappen van engelen zijn zuiverheid, rechtschapenheid, waarheidsliefde en gehoorzaamheid aan de wil en de geboden van Allah.

Engelen kunnen op de aarde niets doen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Allah. De engelen handelen alleen in gehoorzaamheid aan de geboden van Allah. Zij kunnen dus niets doen op aarde, zonder Zijn bevel.

Moslims aanbidden engelen niet. Men moet alleen Allah aanbidden. Engelen zijn de dienaren van Allah en ook zij aanbidden Hem. De heilige koran zegt uitdrukkelijk dat we niemand anders dan Allah mogen aanbidden, noch mogen wij aan Hem deelgenoten toekennen.


5. De Dag des Oordeels

Volgens de Islam is er leven na de dood. De Hel is een plaats waar de menselijke ziel wordt gestraft. De Hemel is het verkrijgen van een eeuwig leven van volledige blijheid en geluk door verbondenheid met Allah en door het ontwikkelen van de spirituele kwaliteiten en eindeloze positieve capaciteiten die een mens bezit.

De dag des oordeels is de dag waarop iedereen wordt beoordeeld op zijn slechte daden maar ook op zijn goede daden ook al zijn ze nog zo klein.

Iedere moslims dient altijd in gedachten te houden dat deze dag ooit zal komen en kan zich hier dus op voorbereiden.


6. De Voorbeschikking

Moslims geloven in al-qadar, de goddelijke voorbeschikking, maar dit geloof in de goddelijke voorbeschikking betekent niet dat de mensen geen eigen wil hebben. Dit betekent dat ze kunnen kiezen tussen het goede en het kwade en dat ze verantwoordelijk zijn voor hun keuze.

Het geloven in goddelijke voorbeschikking omvat het geloven in vier dingen:

Allah weet alles. Hij weet wat gebeurd is en wat gebeuren zal.

Allah heeft alles wat gebeurd is en zal gebeuren tot de Dag des Oordeels, opgetekend.

Alles wat Allah wil gebeurt en alles wat Hij niet wil gebeurt niet.

Allah is de Schepper van alles (dus van zowel het goede als het kwade).
Wanneer je het geloof goed gebaseerd hebt op al deze elementen, dan heb je de Islam geaccepteerd. En door het geloof te verklaren (Sahada), onderwerp je je aan de Islam en word je een herboren moslim waarmee je de poorten van genade en vergiffenis voor jezelf opent.

zondag 23 december 2012

Abayas leuk combineren

Salaam oe alaikoem,

Omdat, ik heb gemerkt dat er veel meisjes een abaya dragen, maar niet weten hoe ze het leuk kunnen combineren zal ik hier wat afbeeldingen plaatsen voor inspiratie. Eerst zal ik een citaat plaatsen waarin staat dat het verplicht is voor een vrouw om lange kleding te dragen zodat de vormen van het lichaam niet zichtbaar zijn en dat je niet opvalt. Dus je moet geen opvallende kleuren , donkeren kleuren zij beter zoals zwart,bruin,donkerblauw en donkerpaars enz. 

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het vertonen van haar aantrekkelijkheden door de vrouw en het zich niet houden aan de correcte Islamitische kledingvoorschriften, waaronder het dragen van de hidjaab, staat voor ongehoorzaamheid aan de Bevelen van Allah, Die zegt (interpretatie van de betekenis):

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenoten en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.” (Soerat al-Ahzaab: 59)

“En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun Khimaar (een kledingstuk waarmee de vrouw haar hoofd, hals, nek en oren mee bedekt) over hun Djayb (opening van de kraag) dragen.” (Soerat an-Noer: 31)

“En blijft in jullie huizen en vertoont jullie aantrekkelijkheden niet zoals in de vroegere tijd van de onwetendheid werd gedaan.” (Soerat al-Ahzaab: 33)

Er bestaat geen twijfel over dat het niet dragen van de hijaab behoort tot de grote zonden omdat de Profeet (vrede zij met hem) in de volgende overlevering waarschuwt voor een strenge bestraffing voor de vrouwen die hun aantrekkelijkheden openlijk tonen, hij (vrede zij met hem) zei: “Twee groepen inwoners van het Vuur heb ik (in mijn tijd nog) niet gezien: ,,Een volk met zwepen, als de staarten van de koeien, waarmee zij de mensen slaan. En vrouwen die gekleed doch naakt zijn. Heupwiegend en anderen hiertoe (ook) brengend. Hun hoofden zijn als de bulten van wiegende kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken ook al is haar geur, waarlijk, van zo en zo een afstand te ruiken.”Salaam oe alaikoem dames,


Ik zal hier dingetjes plaatsen over de islam, weetjes, fashion en nog veel meer.
Hou de site goed in de gaten ik zal proberen om zo vaak mogelijk iets te plaatsen.
xxx